ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. ЦАР КАЛОЯН

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Дауд Аляовлу – Кмет на Община Цар Калоян

 

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян;

Уважаеми г-н Председател,

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Тенденция през последните години е Домашният социален патронаж в гр. Цар Калоян да приготвя храна по време на ежегодната жътвена кампания на лицата, извършващи селскостопанска дейност.

С оглед необходимостта от определяне на такса за предоставяне на услугата е изготвен проект за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян, който бе обявен в съответствие с изискването на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, на интернет страницата на Община Цар Калоян на 14.06.2018 г.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 79 от АПК, чл.21 ал. 1, т. 7, чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет – гр. Цар Калоян да приеме следното

           

РЕШЕНИЕ:

Приема изменение и допълнение на чл. 22 на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Цар Калоян, раздел III:

І. Отменя се досегашната ал. 2 на чл. 22 на Наредбата като вместо нея се създава нова със следното съдържание: „лицата, ползващи услугата „Предоставяне на сготвена храна за жътвената кампания, приготвена в ДСП – гр. Цар Калоян” заплащат такса в размер на 7, 20 лв. на ден/на човек, с ДДС, която включва стойността на използваните хранителни продукти и положен труд. Режийните разходи за ползването на услугата за съответния период се заплащат отделно.

ІІ. Досегашната ал. 2 става ал. 3

ІІІ. Досегашната ал. 3 става ал. 4

  1. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да отрази измененията в Наредба №3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Цар Калоян.
  1. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение на Областния управител на Област Разград и на Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Съгласувал: ..............................

Гл. юрисконсултЕлиз Халил

ВНОСИТЕЛ:

Дауд Аляовлу.......................... .....

Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река