ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ЦАР КАЛОЯН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от ГЮНАЙ ШАБАН УЗУНАЛИ

Председател на Общински съвет - Цар Калоян

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Цар Калоян, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение № 4, взето с Протокол № 2 от 12.11.2015 г. от проведено редовно заседание, Общинският съвет е приел Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Цар Калоян, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за мандат 2015-2019 год.

Съгласно чл. 39, ал. 2, т. 9 на Правилника, една от постоянните комисии към Общинския съвет е Комисия за извършване на проверки за установяване на конфликт на интереси, чието създаване и функциониране е с правно основание действалия до 19.01.2018 г. Закон за предотвратяване и установяване конфликт на интереси, чиято отмяна е обявена с бр. 7 на ДВ от 19.01.2018 г.

Съставът на ПК е определен с Решение № 5/12.11.2015 г. на Общински съвет Цар Калоян.

С цитирания брой № 7/19.01.2018 г. на ДВ е обнародван новият Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Това налага изменение на Правилника на Общинския съвет, по-конкретно текстовете на чл. 39, ал. 2, т. 11 и чл. 39, ал. 3.

Във връзка с горното е изготвен проект за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Цар Калоян и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2015-2019 г., който е обявен чрез публикуване на интернет-страницата на Община Цар Калоян на 23.05.2018 г.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 79 от АПК, във връзка с чл. 21, ал. 3, чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет- град Цар Калоян да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

І. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Цар Калоян и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2015-2019 г.:

  1. 1.Изменя чл. 39, ал. 2, т. 11 на Правилника като наименованието на постоянната комисия се променя от ПК „Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” на ПК „Извършване на проверки за несъвместимост, за имущество и интереси”.
  2. Отменя нормата на чл. 39, ал. 3 и вместо нея приема нова със следното съдържание: „Статута, функциите и правилата за работа на ПК „Извършване на проверки за несъвместимост, за имущество и интереси” се определят изцяло от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество”.

ІІ. Членският състав на новата комисия не се променя.

    

       Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Съгласувал:

Елиз Халил-гл. юрисконсулт

ВНОСИТЕЛ:

ГЮНАЙ ШАБАН УЗУНАЛИ/П/

Председател на ОбС Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река