ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ЦАР КАЛОЯН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

отДауд Аляовлу

- кмет на Община Цар Калоян

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Тарифа, Приложение № 1 към Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян, издадена на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост;

Уважаеми господин Председател,

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян, издадена на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост е приета с Решение № 15 по Протокол № 2/22.02.2005 г. на ОбС-Цар Калоян.

Приложение към Наредба № 5 е Тарифа за размера на наемните цени при ползване на общински недвижими имоти, приета с Решение № 20/07.12.1999 г., изменяна и допълвана с Решения с № 31, № 50 от 2004 г.и № 61 от 2014 г. Размерът на наемните цени за ползване на общински недвижими имоти не е актуализиран от 2004 г.

Съгласно чл. 23, ал. 2 от Наредба № 5 „Първоначалните наемни цени при провеждане на търг са утвърдени с тарифа-Приложение № 1 към настоящата наредба”.

Съгласно чл. 23, ал. 3 от Наредбата „Размерът на наема за ползване на помещения-публична общинска собственост за лекарски кабинети се определя на 1 лев за кв. метър”, чието систематическо място е в Тарифа-Приложение № 1 към Наредба № 5.

След анализ на резултатите от прилагането на действащата правна уредба се установи необходимост от актуализиране размера на наемните цени, като във връзка с това е изготвен проект за изменение и допълнение на Тарифа - Приложение към Наредба № 5, който бе обявен в съответствие с изискването на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, на интернет страницата на Община Цар Калоян на 12.02.2018 г.

С настоящия проект се цели актуализиране на наемните цени при ползване на общинските недвижими имоти.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 23, ал. 2 на Наредба № 5, предлагам Общински съвет- град Цар Калоян да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема изменение и допълнение на Тарифа – Приложение № 1 към Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян, със следното съдържание:

І. Изменя Тарифа за размера на наемните цени при ползване на общински недвижими имоти по следния начин:

1.

Месечна наемна цена за ползване на един кв. м. недвижим имот
Зони Търговска площ Ресторанти барове и дискотеки Производствена дейност Услуги Други
Гр. Цар Калоян
I 1.76 1.87 1.43 1.43 2.31
II 1.60 1.76 1.32 1.32 2,15
с. Езерче и с. Костанденец
I 1.60 1.76 1.32 1.32 2,14
II 1.43 1.60 1.16 1.16 1.98
             

2. Месечна наемна цена за ползване на 1/един/ кв. м. на общински терени за разполагане на павилиони за търговска дейност .

         а/. Общински пазар – 2,59 лв.

         б/. I – ва зона в гр. Цар Калоян – 2, 15 лв.

         в/.II – ра зона в гр. Цар Калоян – 1,87 лв.

3. Месечна наемна цена за ползване на общински жилища за 1 кв.м –0,33лв

4. Месечна наемна цена за ползване на недвижими имоти за нуждите ръководството на политическите партии – 0.55 лв. за 1 кв.м.

5. Определя месечна наемна цена за ползване на помещенията отдавани на ЮЛ с нестопанска цел , осъществяващи дейност в обществена полза и на общинските ръководства на синдикалните организации – 0,33 лв. за 1 кв.м

ІІ. Отменя чл. 23, ал. 3 от Наредба № 5 и създава нова т. 6 към Тарифа- Приложение № 1 към Наредба № 5, със следното съдържание: „Размерът на наема за ползване на помещения-публична общинска собственост за лекарски кабинети се определя на 1, 20 лев за кв. метър”.

ІІІ. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Съгласувал:

Гл. юрисконсулт Е. Халил

ВНОСИТЕЛ:

Дауд Аляовлу

Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река