З А П О В Е Д

№ 253/04.11.2016г.

На основание чл.44, ал.2 във връзка с ал.1, т.1, т.4, т.8 и т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация ,във връзка с  произвеждане на избори за президент и вицепрезидент и национален референдум  на 06.11.2016 г.,

З А П О В Я Д В А М:

1. Забранявам за времето от 18.00ч. на 05.11.2016г. до 20.00 часа на 06.11.2016г. продажбата и сервирането на алкохол и спиртни напитки в търговски обекти, заведения за обществено хранене и други обществени места на територията на община Цар Калоян

2. Забранявам в изборния ден на 06.11.2016г. да се проведат масови мероприятия, при които могат да се  създават условия и предпоставки за нарушаване на обществения ред или безопасността на движението.

3.Забраната не се прилага при сватбени, семейни и други тържества, погребални ритуали, религиозни обреди и други подобни, за които има предварително писмено уведомление до кмета на общината.

4.Настоящата заповед да се доведе до знанието на гражданите чрез окачване на информационното табло и да се публикува на официалната интернет страница на община Цар Калоян на адрес www.tsarkaloyan.eu

5.Препис от  заповедта да се връчи по принадлежност за сведение и изпълнение и се изпрати на Районно управление „Полиция” гр.Разград и на Районна избирателна комисия Разград.   

   

ДАУД АЛЯОВЛУ

 Кмет на община

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река