ДО

ПП "ГЕРБ"

КОАЛИЦИЯ "БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"

ПП "ДПС"

КОАЛИЦИЯ "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК"

КОАЛИЦИЯ "ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ"

КОАЛИЦИЯ "БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА"

КОАЛИЦИЯ "АБВ"

ПП  "АТАКА"

ПОКАНА

 

За провеждане на консултации за определяне състава на Подвижните секционно избирателни комисии/ПСИК/ за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент и Национален референдум на 06 ноември 2016г

На основание чл.90, във връзка с чл.91 от Изборния кодекс и Решение №3795-ПВ/НР от 18.10.2016г. на Централната избирателна комисия Ви каня на 23.10.2016г./неделя/ от 10.00ч. в кабинета на кмета –стая № 201,етаж 3,гр. Цар Калоян, пл. Демокрация №1 за участие в консултации с представители на парламентарно представените  партии и коалиции в 43-то Народно събрание и партиите и коалициите, които не са парламентарно представени, но  с техните листи  имат избрани представители/членове/  на Европейския парламент от Република България за формиране състава на Подвижна секционна избирателна комисия на територията на община Цар Калоян за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент и Национален референдум на 06 ноември 2016г.

Консултациите ще се проведат при условие, че в срок до 22.10.2016г.са подадени поне10 заявления-Приложение№23-ПВ/НР от лица, които отговарят на изискванията на ИК за гласуване с подвижна избирателна кутия и РИК със свое решение определи броя секции за гласуване с подвижна избирателна кутия. При неподаване на поне 10 заявления Приложение№23-ПВ/НР на дадено населено място  или за територията на общината, ще бъдете информирани незабавно за непровеждане на консултации при кмета на общината.

    При провеждане на консултации, участниците в консултациите следва да представят:

1.Писмено предложение за състава на ПСИК, което да съдържа:

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- партия или коалиция, която ги предлага,

- телефон за връзка  с предложеното за член на СИК лице.

2.Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 8 август 2016 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

3.Когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

4.Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

           Документите ще останат неразделна част от протокола на консултациите и ще бъдат изпратени с мое предложение до РИК – Разград.

         Настоящата покана да бъде  обявена на информационното табло и на интернет страницата на Община Цар Калоян.

 

ДАУД АЛЯОВЛУ

Кмет на община  Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река