П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ свиквам редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян, което ще се проведе на 18.11.2019 г., /понеделник/ от 16,00 часа в заседателната зала на Общинския съвет, на адрес: гр. Цар Калоян, ул. Ген. Тотлебен № 4 /сградата на Д „Социално подпомагане/, при следния дневен ред:

1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Цар Калоян и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 – 2023 година.

2. Определяне състава на постоянните комисии на Общинския съвет.

3. Докладни записки.

4. Разни.

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на

Общински съвет – Цар Калоян

Zapoved N RD 20 015

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река