З А П О В Е Д

 

№  156    / 13.02.2017г.

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.28,ал.2 от Закона за достъп до обществена информация

 

 

О П Р Е Д Е Л ЯМ

Елиз Халил –главен юрисконсулт на община Цар Калоян, за отговорно длъжностно лице при предоставяне на достъп до обществена информация от името на община Цар Калоян по реда за достъп до обществена информация.

  Препис от настоящата заповед да се връчи на лицето за сведение и изпълнение.

 

 

 

ДАУД АЛЯОВЛУ

Кмет на община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река