Заявение за първи клас pdf

 

Заявление за приемане на ученик pdf

 

Заявление за преместване на ученикpdf

 

Заявление за целодневна организацияpdf

 

Заявление за ИУЧpdf

 

Заявление за дубликатpdf

 

Заявление за валидиране на компетентностиpdf

 

Инфо 138 приемане и преместване word

 

Инфо 143 валидиране word

 

Инфо 150 признаване от чужбина I-VI клас word

 

Инфо 153 дубликати word

 

Издаване на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения , свидетелства word

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река