З А П О В Е Д

№ 187 / 09.03.2017година

Гр. Цар Калоян

 

            На основание чл.44,ал.1,т.8 и ал.2 от ЗМСМА във връзка Решение № 4184-НС от 01.02.2017 на ЦИК и доклад с вх. №284 от 09.03.2017г. на гл. експерт ЕСГРАОН

З А П О В Я Д В А М:

1. О Б Р А З У В А М  1 / една/    ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ за ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ за провеждане на избори за народни представители на  26.03.2016 г.,

2.Определям номер на избирателната секция за гласуване с подвижна избирателна кутия в Общината  в съответствие с Решение № 3438-ПВ/НР от 01.09.2016г. на ЦИК  : 183600010 – гр. Цар Калоян, ул.Освобождение,СУ „Хр.Ботев“.

3.Настоящата заповед да се обяви на населението чрез окачване на информационното табло във Фронт – офиса и публикуване на интернет страницата на общината.

4. Настоящата Заповед да се изпрати на РИК

5. Контролът на изпълнението на заповедта възлагам на Емине Чакал-директор на дирекция“П и МДТ“

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 3 /три/ дневен срок, от обявяването и пред РИК , пред областния управител на област Разград.

 

ДАУД  АЛЯОВЛУ

Кмет на Община 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река