ДО

ПП "ГЕРБ"

КОАЛИЦИЯ "БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"

ПП "ДПС"

КОАЛИЦИЯ "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК"

КОАЛИЦИЯ "ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ"

КОАЛИЦИЯ "БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА"

КОАЛИЦИЯ "АБВ"

ПП  "АТАКА"

П О К А Н А

За провеждане на консултации за определяне състава на Подвижните секционно избирателни комисии/ПСИК/ за произвеждане на избори за Народни представители, насрочени  на 26 март 2017г

            УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

           С Указ № 59/ 24.01.2017 г.  Президента на Република България (обн. ДВ, бр. 9/26.01.2017 г.)   определи  26 март 2017 г. за дата на произвеждане на изборите за Народно събрание.

В тази връзка и на основание чл. 91, ал.1 от Изборния кодекс, съобразно указанията, дадени с Решения на ЦИК № № 4182-НС от 01.02.2017г, и 4184-НС от 01.02.2017г., методическите указания към тях отправям настоящата покана към ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции и партии и коалиции, които не са парламентарно представени, но с техните листи имат избрани членове на Европейския парламент от Република България, за участие в консултации за определяне на съставите на ПСИК-ии на 12.03.2017г. (неделя) от  10.00 часа. Консултациите ще се проведат в кабинета на кмета , в сградата на Община Цар Калоян, пл. Демокрация №1

           В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции - ПП "ГЕРБ", "БСП лява България", ПП "ДПС", К"Реформаторски блок", К"Патриотичен фронт", К"България без цензура“", ПП"АБВ", ПП "АТАКА". В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

            За участие в консултациите, на основание чл. 91, ал. 4, т. 1-3, представителите на политическите партии и коалиции, следва да представят:

а) писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа:

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- партия или коалиция, която ги предлага,

- телефон за връзка  с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 24 януари 2017 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

       Документите ще останат неразделна част от протокола на консултациите и ще бъдат изпратени с мое предложение до РИК - Разград.

            Уведомявам Ви, че в официалния сайт на Община Цар Калоян  www.tsarkaloyan.eu в рубрика - Избори 2017 г. се помества актуална информация по организационно-техническата подготовка на предстоящите избори.

         Настоящата покана да бъде  обявена на информационното табло и на интернет страницата на Община Цар Калоян.

 

ДАУД АЛЯОВЛУ /П/

Кмет на община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река