З А П О В Е Д

№  149 /06.02.2017година

          С Указ №59 от 24.01.2017г.  Президентът на Република Българя насрочи избори за Народно събрание на 26 март 2017г..

Съгласно  чл. 41,ал.3 от  Изборния кодекс, кметът на общината не по-късно от 08 февруари 2017г./45 дена преди изборния ден/, определя местата за обявяване на избирателните списъци.

Предвид гореизложеното и на  основание чл.44,ал.2, във връзка с ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.41, ал.3 и чл.42 от Изборния кодекс

НАРЕЖДАМ:

1. Определям местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори  за  Народно събрание, както следва:

№ на секция Населено място Място за обявяване на избирателните списъци
183600001 С. Езерче ул. Д. Дебелянов №1, сградата на ОУ
183600002 С. Езерче Ул.В. Левски, Библиотеката към читалището
183600003 С. Езерче ул. Д. Дебелянов №1, сградата на ОУ
183600004 С. Костанденец с. Костанденец, Читалището
183600005 Гр. Цар Калоян пл. Демокрация № 1, склад на РПК- Съгласие
183600006 Гр. Цар Калоян Ул.ген.Тотлебен № 5,клуб на инвалида
183600007 Гр. Цар Калоян ул. Азърбейджан , пенсионерски клуб
183600008 Гр. Цар Калоян ул. ген.Тотлебен № 5, пристройката към    сградата на социални грижи
183600009 Гр. Цар Калоян пл. Демокрация, , склад на РПК- Съгласие

2.Предварителните избирателни списъци-/за обявяване/ да се обявят не по-късно от 40 дни преди изборния ден /13.02.2017г./, на определените места, така че, да са общодостъпни  защитени от атмосферни влияния и посегателства, с цел физическото им запазване.

3. Избирателните списъци -/за публикуване/, след предоставяне в електронен вид от ГД ГРАО към МРРБ, да се публикуват на интернет страницата на общината www.tsarkaloyan.eu , не по-късно 40 дни преди изборния ден /13.02.2017г./.

4. Настоящата заповед да се обяви на населението чрез окачване на информационното табло във Фронт – офиса и публикуване на интернет страницата на общината - www.tsarkaloyan.eu

 5. Копие от  настоящата заповедта  да се изпрати на Районна избирателна комисия-Разград  след назначаването й.

6. Контрол по  изпълнението на настоящата заповед възлагам на Емине Чакал-директор на

д-ция “Проекти и МДТ“

        Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд-Разград по реда на Административно-процесуалния кодекс.

                                                                                                                                                                      

ДАУД АЛЯОВЛУ                                                    

    Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река