ЗАПОВЕД

№ 113/11.04.2018 г.

 

На основание чл. 35, ал. 6 във връзка с ал. 1от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 67, чл. 68 и чл. 69 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян, и въз основа на резултатите, отразени в протокол от 10.04.2018 г. от проведен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ „Сграда на транспорта” (Автогара и кафе), частна общинска собственост, с идентификатор 77308.504.9073.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград,

 

ОБЯВЯВАМ:

І. „МАК-ТУР” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград, бул. „Дружба” № 4, ЕИК 116551789, представлявана от Ебазер Салиев Юнузов - управител, за купувач в търга за продажба на недвижим имот, представляващ „Сграда на транспорта” (Автогара и кафе), частна общинска собственост, с идентификатор 77308.504.9073.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград, със застроена площ 74 кв.м., на един етаж, масивна, с административен адрес: гр. Цар Калоян, п.к. 7280, ул. Царевец, граници на имота: север-имот 77308.504.976, изток - имот 77308.504.673, запад - имот 77308.504.976, при продажна цена в размер на 21 000 (двадесет и една хиляди) лева.

На основание чл. 69, ал. 1 от Наредба № 5 обявеният за купувач следва да внесе цената в 14-дневен срок от връчване на заповедта.

       Внесеният депозит се прихваща от дължимата продажна цена.

Настоящата заповед да се обяви на таблото в сградата на Община Цар Калоян и да са връчи на участника по реда на ГПК.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Разград в 14-дневен срок от деня на обявяването й.

Дауд Аляовлу

Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река