ЗАПОВЕД

№ 106/­­­­­­­29.03.2018 г.

 

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 54, ал. 1 във връзка с чл. 51, т. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян и Решение № 16 от 26.02.2018 г., взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян

 

НАРЕЖДАМ:

І. На 30.04.2018 г., в Заседателната зала на Община Цар Калоян, да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на следните помещения:

ІІ. Първоначална тръжна цена:

За имота по т. І.1 – 13, 90 лева,

За имота по т. І.2 – 29, 00 лева,

За имота по т. І.3 – 34, 30 лева,

представляващи месечни наеми за обектите (съгласно Тарифа № 1 към чл. 23, ал. 2 от Наредба № 5).

Начален час на търга: 11.00 часа.

  1. Заявления за участие в търга се приемат до 16.30 часа на 27.04.2018 г. в Деловодството на Община Цар Калоян.
  2. Тръжна документация за участие в публичния търг може да бъде получена до 16.30 часа на 27.04.2018 г. от звено „Общински имоти” в сградата на Общината, ет. 3, ст. № 212, срещу предварително внесени по банков път 50.00 лева по сметка BG63CECB97908459251000 код за плащане 447000 BICCECBB6SFпри ЦКБ АД, град Разград, офис Цар Калоян.
  3. Депозитът за участие за всеки един от имотите в търга е 50% от първоначалната тръжна цена, внесени по сметка на Община Цар Калоян № BG66CECB97903359251003, BICCECBBGSFпри ЦКБ АД, гр. Разград, офис Цар Калоян.
  4. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден, считано от датата на публикуване на заповедта, до 27.04.2018 г.
  5. При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 09.05.2018 г., при същите условия, място и час. Тръжна документация може да бъде закупена до 16.30 часа на 08.05.2018 г. при условията по т. 2 на настоящата заповед.

Заявления за участие в търга по т. 5 да се приемат до 16.30 часа на 08.05.2018 г. в Деловодството на Общината.

  1. Утвърждавам тръжната документация за участие в публичния търг.

Настоящата заповед да се обяви на таблото и в интернет страницата на Община Цар Калоян и да се изпрати в редакцията на местен ежедневник за публикуване.

 

Дауд Аляовлу

Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река