ЗАПОВЕД

186/08.03.2017 г.

На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 67 и чл. 68 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян, и въз основа на резултатите от проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обработваемите земеделски земи от ОПФ на община Цар Калоян и земите по чл. 19 и § 26 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, включени в Приложение № 1 на Заповед № 117/02.02.2017 г.,обективирани в Протокол от 06.03.2017 г., на комисията, назначена със Заповед № 180/06.03.2017 г. на Кмета на Община Цар Калоян,

ОБЯВЯВАМ:

  1. ЗЕХРА РАМАДАНОВА ДУРАЛИЕВА, с ЕГН 580505****, постоянен адрес:  гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград, ул. Азърбейджан № 6, за спечелила търга за отдаване под наем за срок от една календарна година на следните земеделски земи, находящи се в землището на гр. Цар Калоян:
№ по ред Имотен № Площ в дка.

Крайна наемна годишна цена

/в лева/

1 77308.102.20 1,144 62,92
2 77308.103.30 0,367 20,19
     1,511 83,11лв.
  1. ДЕСИСЛАВА МИНКОВА ДРАГОЙЧЕВА, с ЕГН 801101****, постоянен адрес:  гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград, бул. Дружба № 44, за спечелила търга за отдаване под наем за срок от една календарна година на следните земеделски земи, находящи се в землището на гр. Цар Калоян:
№ по ред Имотен № Площ в дка. Крайна наемна годишна цена/в лева/
1. 77308.108.70 1,258 69,19
2. 77308.108.72 1,490 81,95
3. 77308.108.73 1,605 88,28
4. 77308.108.74 1,130 62,15
5. 77308.108.77 3,485 191,68
6. 77308.110.78 1,519 83,55
7. 77308.110.81 1,427 78,49
8. 77308.110.83 1,058 58,19
   

12, 972дка.

713, 48лв.
       
       

Внесените от участниците депозити за участие в търга се прихващат от наемната цена за съответната календарната година.

Настоящатазаповед да се обяви на таблото в сградата и на интернет-страницатана Община ЦарКалоян.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административенсъд – гр.Разград, чрез Община Цар Калоян, в 14-дневен срок от деня на обявяването и.

Изготвил:

Гл. юрисконсулт Е. Халил

Дауд Аляовлу

Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река