ПРОЕКТ „ДОСТОЕН ЖИВОТ ЗА ВСИЧКИ“

Наименование на процедурата „Независим живот“,

Период на изпълнение на проекта - от 01.10.2015 г. до 17.08.2017 г.

Изпълнение по дейности към 31.05.2017 г.

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН е бенефициент по проект „Достоен живот за всички”, № BG05M9OP001-2.002-0060-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет № 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”, Специфична цел 1 към ИП № 3: „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване” по Процедура № BG05М9ОР001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”.

Изпълнението на проекта стартира през месец Октомври 2015 г., като краят на планираните дейности е на 17-ти Август 2017 г.

За изпълнение на предвидените дейности функционира „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в  домашна среда”, гр. Цар Калоян, в който работят управител, двама социални работници, трудотерапевт, психолог, кинезитерапевт, медицинска сестра, технически сътрудник и шофьор.

Към Центъра за периода от месец Февруари 2016 г. до сега работят и още 85 лица, от които 45 на длъжност „Личен  асистент”, 30 на длъжност „Домашен помощник”, и по 5 лица, съответно на длъжностите „Здравен асистент” и „Социален асистент”.

Целевите групи към които са насочени и се изпълняват дейностите по проекта са възрастните хора, в невъзможност за самообслужване и хората с увреждания, които към настоящия момент са 128 човека. 

За гарантиране на дългосрочност и устойчивост на предлаганите услуги Общински съвет-Цар Калоян е взел решение за поддържане на предлаганите услуги за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по проекта.

За осигуряване на достъп до социални услуги за хората с увреждания е доставен и се ползва специализиран автомобил.

През периода са проведени въвеждащо /през м. Февруари 2016 г./ и поддържащо (през м. Февруари 2017 г.) обучения на лицата, предоставящи услугите (асистенти и домашни помощници) за придобиване на познания и умения за работа с потребителите. Чрез тези обучителни процеси са придобити нови познания и умения за работа с потребителите, създадени са условия за по-голяма удовлетвореност на потребителите от представените социални услуги.

През периода са осъществени дейности по консултиране и супервизия на персонала на Центъра. Благодарение на тях са създадени условия за модел за обективно и емоционално устойчиво професионално поведение, както и поддържане на професионалното самочувствие на специалистите.

Осъществява се мотивационна, психологическа, консултативна и друг вид подкрепа на включените потребители на услугите в Центъра, в съответствие с техните нужди. Основна цел на дейността е да се подпомогнат потребителите на социални услуги в търсене на алтернативи, като се работи в посока на намаляване чувството на обреченост, безпомощност и безперспективност.

За целите на проекта е осигурен транспорт за интегриран достъп на хората с увреждания до предлаганите социални, здравни и други услуги чрез закупения със средства от програмата специализиран автомобил.

През периода са разработени и въведени детайлни правила и изисквания за комплекса от услуги, които се предоставят в Центъра.

Изпълняват се мерки за информираност и публичност на проекта: Наличен е линк на проекта към интернет страницата на Община Цар Калоян, секция „Достоен живот за всички”. Чрез него обществеността бива информирана за дейностите по проекта, отправят се покани за участие в събития и мероприятия, публикуват се документи и съобщения, касаещи проекта.

Изготвени са и се разпространяват информационни материали – дипляни, брошури, химикалки. На видни места в Община Цар Калоян са поставени табели и банери, информиращи за целите на проекта и за подкрепата на ЕС за неговата реализация

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река