Изменение на Методика за извършване на оценка на кандидатите за длъжностите „Домашен помощник”, „Здравен, социален и личен асистент” в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда” по проект „Достоен живот за всички”.

           § 1. Изменя текст по т. І „Подаване на заявления от кандидатите” от Методиката, гласящ „Кандидатите подават заявления до 01.12.2015 г.”, по следния начин: „Кандидатите за длъжностите „Домашен помощник”, „Здравен, социален и личен асистент” в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда” могат да подават заявления за включване в социалната услуга в Община Цар Калоян в срока, предвиден като краен срок на проект „Достоен живот за всички”.

           § 2. Изменя текст по т. ІІІ „Оценка и класиране на кандидатите за длъжностите Личен, Здравен, Социален асистент, Домашен помощник” гласящ: „Комисията провежда интервю с кандидатите в 15-дневен срок след изтичане на срока за подаване на заявленията”, по следния начин: „Комисията извършва оценка и подбор на подалите заявления кандидати за асистенти /личен, социален, здравен/ и домашни помощници при наличие на незаети длъжности за позициите „личен”, „социален”, „здравен” асистент и „домашен помощник” като провежда интервюта с кандидатите, по предварително определените критерии, съгласно Методиката за извършване на оценка на потребностите от услугите за социално включване в общността и в домашна среда.

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река