ОБЯВА

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН в изпълнение на дейности по Договор № BG05M90P0001-2.002-0060-С001, проект „Достоен живот за всички” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, във връзка с дейността на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в  домашна среда”,

ОБЯВЯВА конкурси за следните длъжности в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в  домашна среда”, гр. Цар Калоян:

Социален работник – една свободна позиция;

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено висше образование;

2/ Образователно-квалификационна степен – минимум „бакалавър”;

3/ Специалност – социални дейности, психология, педагогика;

4/ Професионален опит – не се изисква;

5/ Компютърна грамотност- MS Office ( Word, Excel), Internet;

6/  способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

7/   лицето следва да отговаря на изискванията на член 107а от Кодекса на труда.

Технически сътрудник-една свободна позиция;

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено средно образование;

2/ Специалност – хуманитарен/технически профил;

4/ Професионален опит – 1 година на подобна длъжност;

5/ Компютърна грамотност- MS Office ( Word, Excel), Internet;

Място на работа: „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в  домашна среда” с адрес: гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград, ул. „Христо Ботев” № 11;

 1. Необходими документи за кандидатстване:
 2. Заявление по образец;
 3. Декларация № 1 /по образец/;
 4. Декларация № 2 /по образец/;
 5. Автобиография;
 6. Документи за придобита образователно – квалификационна степен /копие/;
 7. Документи, удостоверяващи професионален опит, за позициите, за които се изисква такъв /копие/;
 8. Служебна бележка от месторабота /ако кандидата работи/;
 9. Документ за самоличност /копие/;
 10. Пълномощно /в свободен текст/, в случай, че заявлението и документите към него се представят от пълномощник;

Документите се подават до ръководителя на проект „Достоен живот за всички” на адрес: гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград, пл. Демокрация № 1 /сграда на Общинска администрация-Цар Калоян/, ет. 3; Телефон за контакт: 0885541500.

 1. Срок за подаване на документите: от датата на публикуване на обявата до 04.11.2016 г.
 2. Условия за допустимост:

До разглеждане ще бъдат допуснати само подадените в срок заявления, които са попълнени по приложените образци и към тях са приложени необходимите документи;

 1. До интервю ще бъдат допуснати кандидатите, които отговарят на минималните изисквания за заемане на длъжността;
 2. Списък с допуснатите кандидати и датата на провеждане на интервюто ще бъдат публикувани на електронната страница на общината в 7-дневен срок след приключване на приема на документите на кандидатите.

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река