ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ,

от проведено оценяване на кандидатите, участвали в конкурс за длъжността „социален работник” в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в  домашна среда”, по проект „Достоен живот за всички”, № BG05M9OP001-2.002-0060-C001

Вх. № кандидат Общи изисквания /точки/ Съответствие към областта Други умения Брой получени точки
20/17.05.2016 г. Назиф Ремзиев Назифов 1 1 6 8 т.
21/19.05.2016 г. Стефанка Милчева Георгиева 3 5 6 14 т.

Класиране на кандидатите:

На първо място СТЕФАНКА МИЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА с общ брой 14 получени точки;

На второ място НАЗИФ РЕМЗИЕВ НАЗИФОВ с общ брой 8 получени точки;

Е. Чакал:……………………….

Председател на комисия,

назначена със

Заповед № 212/2016 г. на кмета

на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река